شرکت های خدماتی نظافتی

شرکت های خدماتی نظافتی مختلف با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهند در انواع مختلف تقسیم بندی می شوند.

شرکت های خدماتی معتبر را در مرکز نظافتی ایران – ICC به عنوان اولین سایت مشاوره نظافتی دنبال کنید.

در سایت مرکز نظافتی ایران در بخش شرکت های خدماتی به معرفی شرکت های خدماتی نظافتی معتبر می پردازیم.

شرکت خدماتی نظافتی در اراکشرکت خدماتی نظافتی در اراکشرکت خدماتی نظافتی در همدانشرکت خدماتی نظافتی در همدانشرکت خدماتی نظافتی در قمشرکت خدماتی نظافتی در قم

در بخش شرکت های خدماتی سعی شده شرکت های خدماتی نظافت معتبر هر شهر معرفی گردد.

تبلیغات برای شرکت های خدماتی نظافتی

شرکت های خدماتی جهت ثبت نام در سایت مرکز نظافتی ایران با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمایید.

تبلیغات شرکت های خدماتی در سایت مرکز نظافتی ایران به صورت شهر به شهر صورت می گیرد.

شرکت های خدماتی نظافت که در نظر دارند کار تبلیغات تخصصی اینترنتی در گوگل را در شهر خود به صورت لینک صفحه اول گوگل انجام دهند در این سایت می توانند تبلیغات تخصصی انجام دهند.

شرکت های خدماتی نظافتی در شهر های ایران

کلید واژه های مربوط به شرکت های خدماتی معتبر در سراسر ایران به شرح زیر می باشد.

شرکت خدماتی نظافت –شرکت خدماتی نظافتی –شرکت خدمات نظافت صنعتی –شرکت خدماتی نظافت صنعتی –
شرکت های خدماتی نظافتی معتبر –معرفی شرکت خدماتی معتبر –شرکت خدماتی نظافتی معتبر –تبلیغات تخصصی شرکت های خدماتی –
مرجع شرکت های خدماتی ایران –لیست شرکت های خدماتی معتبر –لیست شرکت های خدماتی نظافتی معتبر –مرجع معرفی شرکت های خدماتی ایران –
تبلیغات اینترتی شرکت های خدماتی –معرفی اینترنتی شرکت های خدماتی نظافت –معتبرترین شرکت های خدماتی در ایران –تعرفه تبلیغات برای شرکت های خدماتی –
تبلیغات شرکت خدماتی نظافتی –سایت نظافت –تبلیغ برای شرکت خدماتی نظافتی در اینترنت –تبلیغ شرکت خدماتی نظافتی –
تبلیغ شرکت خدمات نظافتی –بازاریابی شرکت های خدماتی نظافت –بازاریابی شرکت خدماتی نظافتی –بازاریابی شرکت خدمات نظافتی در سایت –
بازاریابی شرکت های خدماتی نظافت –نحوه بازاریابی خدمات –بازاریابی خدمات –بازاریابی کارهای خدماتی –
سئو شرکت های خدماتی نظافت –سئو شرکت خدماتی نظافتتبلیغ در سایت برای شرکت خدماتی –تبلیغات اینترنتی شرکت های خدماتی –
شرکت پیمانکاری نظافت –معتبرترین شرکت پیمانکاری نظافت –تبلیغ شرکت پیمانکاری نظافت در اینترنت –لیست شرکت پیمانکاری نظافتی معتبر –
گروه تلگرام شرکت های خدماتی –کانال تلگرام شرکت های خدماتی نظافت –گروه تلگرام نظافتی –گروه تلگرام برای پیمانکاری نظافت –
سایت تبلیغات نظافت منازل و اداره جات –سایت تخصصی تبلیغ شرکت خدماتی نظافتی –تبلیغات تخصصی شرکت های خدماتی نظافت –سایت تبلیغات تخصصی شرکت های خدماتی –

AV;J IHD ONLHJD KZHTJD

شرکت های خدماتی نظافتی

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : شرکت های خدماتی نظافتی ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در شنبه 21 مهر 1397

شرکت های خدماتی نظافتی

شرکت های خدماتی نظافتی مختلف با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهند در انواع مختلف تقسیم بندی می شوند.

شرکت های خدماتی معتبر را در مرکز نظافتی ایران – ICC به عنوان اولین سایت مشاوره نظافتی دنبال کنید.

در سایت مرکز نظافتی ایران در بخش شرکت های خدماتی به معرفی شرکت های خدماتی نظافتی معتبر می پردازیم.

شرکت خدماتی نظافتی در اراکشرکت خدماتی نظافتی در اراکشرکت خدماتی نظافتی در همدانشرکت خدماتی نظافتی در همدانشرکت خدماتی نظافتی در قمشرکت خدماتی نظافتی در قم

در بخش شرکت های خدماتی سعی شده شرکت های خدماتی نظافت معتبر هر شهر معرفی گردد.

تبلیغات برای شرکت های خدماتی نظافتی

شرکت های خدماتی جهت ثبت نام در سایت مرکز نظافتی ایران با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمایید.

تبلیغات شرکت های خدماتی در سایت مرکز نظافتی ایران به صورت شهر به شهر صورت می گیرد.

شرکت های خدماتی نظافت که در نظر دارند کار تبلیغات تخصصی اینترنتی در گوگل را در شهر خود به صورت لینک صفحه اول گوگل انجام دهند در این سایت می توانند تبلیغات تخصصی انجام دهند.

شرکت های خدماتی نظافتی در شهر های ایران

کلید واژه های مربوط به شرکت های خدماتی معتبر در سراسر ایران به شرح زیر می باشد.

شرکت خدماتی نظافت –شرکت خدماتی نظافتی –شرکت خدمات نظافت صنعتی –شرکت خدماتی نظافت صنعتی –
شرکت های خدماتی نظافتی معتبر –معرفی شرکت خدماتی معتبر –شرکت خدماتی نظافتی معتبر –تبلیغات تخصصی شرکت های خدماتی –
مرجع شرکت های خدماتی ایران –لیست شرکت های خدماتی معتبر –لیست شرکت های خدماتی نظافتی معتبر –مرجع معرفی شرکت های خدماتی ایران –
تبلیغات اینترتی شرکت های خدماتی –معرفی اینترنتی شرکت های خدماتی نظافت –معتبرترین شرکت های خدماتی در ایران –تعرفه تبلیغات برای شرکت های خدماتی –
تبلیغات شرکت خدماتی نظافتی –سایت نظافت –تبلیغ برای شرکت خدماتی نظافتی در اینترنت –تبلیغ شرکت خدماتی نظافتی –
تبلیغ شرکت خدمات نظافتی –بازاریابی شرکت های خدماتی نظافت –بازاریابی شرکت خدماتی نظافتی –بازاریابی شرکت خدمات نظافتی در سایت –
بازاریابی شرکت های خدماتی نظافت –نحوه بازاریابی خدمات –بازاریابی خدمات –بازاریابی کارهای خدماتی –
سئو شرکت های خدماتی نظافت –سئو شرکت خدماتی نظافتتبلیغ در سایت برای شرکت خدماتی –تبلیغات اینترنتی شرکت های خدماتی –
شرکت پیمانکاری نظافت –معتبرترین شرکت پیمانکاری نظافت –تبلیغ شرکت پیمانکاری نظافت در اینترنت –لیست شرکت پیمانکاری نظافتی معتبر –
گروه تلگرام شرکت های خدماتی –کانال تلگرام شرکت های خدماتی نظافت –گروه تلگرام نظافتی –گروه تلگرام برای پیمانکاری نظافت –
سایت تبلیغات نظافت منازل و اداره جات –سایت تخصصی تبلیغ شرکت خدماتی نظافتی –تبلیغات تخصصی شرکت های خدماتی نظافت –سایت تبلیغات تخصصی شرکت های خدماتی –

AV;J IHD ONLHJD KZHTJD

شرکت های خدماتی نظافتی

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : شرکت های خدماتی نظافتی ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در شنبه 21 مهر 1397

شرکت خدماتی نظافتی منزل

شرکت خدماتی نظافتی منزل از جمله موسسات خدماتی است که نیاز بسیاری به آن می باشد.

در زمان نیاز به شرکت های خدماتی نظافت منزل به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید.

اعتبار، سابقه و تخصص شرکت خدماتی نظافتی منزل

قبل از درخواست خدمات نظافتی مجوز شرکت خدماتی نظافتی منازل را بررسی نمائید.

با شرکت های خدماتی نظافتی نزدیک به محل خود که دارای سابقه ، و تخصص هستند تماس بگیرید.

نکته : به تشابه نام شرکت ها توجه داشته باشید که شرکت های نامعتبر با نام شرکت های معتبر کار انجام ندهند.

توافق درمورد هزینه انجام کار و دستمزد کارگر و خسارت احتمالی

قبل از انجام کار توافقات نهایی در خصوص دو موضوع زیر حتماً صورت پذیرد.

 • دستمزد کارگر
 • هزینه انجام کار

قبل از اجرای کار پیش بینی لازم در صورت بروز خسارت احتمالی و پرداخت هزینه با شرکت صورت پذیرد.

شرکت خدماتی نظافت منزل موظف به پرداخت خسارت وارد شده از طرف کارگر می باشد.

 • ایمنی هنگام کار شرکت خدماتی نظافتی در منزل
 • قبل از رسیدن کارگر، جای اشیاء و لوازم ارزشمند و قیمتی را مشخص نمائید و از دسترس خارج کنید.
 • زمانی که کارگر به منزل‌ می‌آید حتماً ۲ نفر در خانه حضور داشته باشند تا اگر کاری پیش آمد صاحب خانه در منزل حضور داشته باشد.
 • خدمات قابل اجراء توسط شرکت های خدماتی نظافتی منازل

خدماتی که شرکت خدماتی نظافتی خانه می تواند انجام دهد به شرح زیر می باشد.

 • شستن و نظافت در ، دیوار، پنجره
 • شستشوی و نظافت سرویس بهداشتی و حمام
 • مرتب نمودن و تمیز کردن وسایل
 • شستشوی و نظافت راه پله منازل
 • تغییر کارگر توسط شرکت خدماتی نظافتی

اگر در ساعات ابتدایی کار از کارگر راضی نبودید می توانید از شرکت مربوطه تقاضای کارگر دیگری داشته باشید.

شرکت خدمات نظافتی منزل بدون دریافت وجه می بایست کار تغییر نفر را انجام دهد.

زمان صرف نهار

۳۰ دقیقه زمان صرف نهار برای کارگر در نظر بگیرید.

تهیه وسایل و ابزار برای کار خدمات نظافتی منزل

شرکت خدماتی موظف است وسایل مورد نیاز کار را همراه داشته باشند.

برخی لوازم اولیه به شرح زیر قبل از ورود کاگر آماده گردد.

 • دستمال نخی
 • ظرف برای دستمال
 • تی نظافتی
 • چارپایه

در صورتی که لوازم ذکر شده در منزل موجود نباشد از شرکت درخواست شود به همراه کاگر ارسال شود.

مدت زمان کار

پس از ۸ ساعت کار توسط کارگر درصورت بروز حادثه برای وسایل منزل، کارگر و حتی درگیری بین مشتری و کاگر پیش بیاید،

شرکت خدماتی نظافتی به هیچ عنوان مسئولیت کار پس از پایان کار را قبول نمی کنند.

انتخاب کارگر

 • در مواردی که کار نظافت منزل در زمان عید نوروز قرار است صورت پذیرد بهتر است یک ماه قبل با شرکت خدمات نظافت منازل هماهنگی صورت پذیرد.
 • برای کار نظافت منزل توسط شرکت خدماتی بهتر است همزمان از دو کارگر یکی آقا و دیگری خانم استفاده شود.

کارهای سنگین که نیاز به قدرت بدنی بیشتر دارد توسط آقا انجام شود.

کارهایی که نیاز به دقت بیشتر دارد توسط خانم صورت گیرد.

کلیدواژه های مربوط به شرکت های خدماتی نظافتی
قیمت نظافت منزل –تعرفه نظافت منزل –کارگر نظافت منزل –شرکت خدماتی نظافت منزل –
شرکت های خدماتی نظافت منزل –شرکت پیمانکاری نظافت منزل –شرکت نظافتی منزل –شرکت خدماتی نظافتی منازل –

WW.IRANCLEANINGCENTER.COM / ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ / @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : شرکت خدماتی نظافتی منزل ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در جمعه 20 مهر 1397

شستشوی کف

شستشوی کف زمین و تمیز نگهداشتن آن یکی از نیاز های همه ی سازه ها و ساختمان ها می باشد.

چگونگی شستشوی کف زمین و نحوه اجرای آن در بسیاری از مجموعه ها به عنوان یک معضل محسوب می شود.

جهت دریافت اطلاعات در خصوص شستشو کف با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

در سایت مرکز نظافتی ایران | IranCleaningCenter به بررسی انواع روش ها و ماشین آلات مخصوص شستشوی کف می پردازیم.

شرایط محیطی موثر در انتخاب روش شستشوی کف

جهت اجرای کار شستشو کف زمین و نظافت کف با توجه به شرایط محیطی انواع روش های نظافتی وجود دارد.

از جمله شرایط محیطی تأثیرگذار بر انتخاب روش نظافت و شستشو کف می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 1. مساحت کف محیط ( بر حسب متر مربع در ساعت )
 2. جنس کف زمین ( انواع سطوح کف شامل بتن ، اپوکسی ، سنگ ، سرامیک ، موزائیک ، پارکت ، آسفالت و … )
 3. وجود یا عدم وجود راه آب فاضلاب
 4. نوع آلودگی چسبیده به سطح ( به طور مثال چربی و یا گرد و غبار و …. )
 5. چیدمان و نحوه قرار گرفتن وسایل و ابزار در محیط
 6. میزان تردد افراد حین نظافت کف زمین
 7. دسترسی به منبع برق ، آب و فاضلاب

انواع روش شستشوی کف

برای نظافت و شستشو کف زمین روش های مختلفی وجود دارد.

پس از بررسی شرایط محیطی می توان بهترین روش شستشوی کف زمین را که توجیه فنی و اقتصادی دارند را انتخاب نمود.

 1. شستشو کف با ابزار ساده
 2. شستشو کف با ماشین آلات تخصصی

شستشوی کف با ابزار ساده

از جمله ابزار ساده که برای نظافت کف می توان از آنها اشاره کرد به شرح زیر می باشند.

 • تی ( انواع تی مخصوص شستشوی و خشک کردن )
 • ترولی و تی خشک کن ( ابزار مناسب برای حمل ابزار و مخاز آب تمیز و کثیف )
 • مواد شوینده
 • دستمال
 • جارو و خاک انداز

استفاده ار ابزرا های اشاره شده در بالا جهت نظافت کف محیط های کوچک با کمترین میزان آلودگی مناسب است.

به نوعی می توان گف صرفاً برای کنترل آلودگی می توان از ابزار های ساد استفاد کرد.

جهت شستشوی و نظافت تخصصی می بایست از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی استفاده نمود.

شستشوی کف با ماشین الات تخصصی

در محیط هایی که مساحت بالا می باشد و نوع و میزان آلودگی به نحوی می باشد.

دیگر نمی توان از ابزار ساده برای نظافت کف استفاده نمود در نتیجه می بایست از ماشین آلات تخصصی نظافت کف استفاده نمود.

انواع ماشین آلات مخصوص شستشوی کف

برای شستشوی کف به صورت مکانیزه انواع دستگاه های نظافتی طراحی و تولید می شود. از جمله این دستگاه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • اسکرابر
 • پولیشر – مکنده
 • بخارشوی صنعتی
 • واترجت
کلیدواژه های مربوط به شستشوی کف
شستشوی سطح – خدمات شست و شوی کف – نظافت و شستشوی زمین – خدمات نظافت کف –
شستشو کف – خدمات شستشو کف – شرکت پیمانکاری شستشو کف – نظافت و شستشو کف زمین –
دستگاه شستشو کف زمین – ماشین شستشو کف زمین – اسکرابر شستشو کف – تجهیزات شستشو کف –

asja,d ;t

WW.IRANCLEANINGCENTER.COM | ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ | @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : شستشوی کف ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در پنجشنبه 19 مهر 1397

زمین شوی برقی

زمین شوی برقی یکی از پرکاربردترین انواع دستگاه رمین شوی صنعتی می باشد.

جهت دریافت قیمت دستگاه زمین شوی برقی با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

در این بخش به بررسی دستگاه زمین شوی صنعتی برقی می پردازیم.

زمین شوی به انگلیسی floor scrubber dryer می شود.

دستگاه زمینشوی برقی دستی معمولاً در مدل های کوچک و متوسط طراحی و تولید می شوند.

تفاوت دستگاه زمین شوی برقی با زمین شوی باتری دار

تفاوت های دستگاه زمین شوی دستی برقی با زمین شوی باتری دار به شرح زیر می باشد.

 • دستگاه اسکرابر برقی همیشه در دسترسی است و هر زمان نیاز باشد می توان به برق زد و کار شستشوی را انجام داد.
 • دستگاه اسکرابر باتری دار معمولاً ۵ الی ۸ ساعت در شارژ می باشد و ۳ الی ۵ ساعت بستگی به نوع دستگاه کارایی دارد.
 • دستگاه اسکرابر برقی بسیار قدرتمند تر از دستگاه اسکرابر باتری دار می باشد.
 • دستگاه اسکرابر برقی ارزان تر از دستگاه اسکرابر باتری دار می باشد.
 • هزینه استهلاک دستگاه اسکرابر برقی بسیار پایین تر از دستگاه اسکرابر باتری دار می باشد.
 • قطعات اسکرابر برقی ۲۲۰ ولت و قطعات دستکاه اسکرابر باتری دار ۱۲ یا ۲۴ یا ۳۶ ولت می باشد.

کاربرد دستگاه زمین شوی برقی

از دستگاه اسکرابر برقی در محیط های کم رفت و آمد استفاده می شود.

علت آن ۲۵ متر کابلی است که به دستگاه وصل شده است.

به دلیل وجود کابل متصل به برق در این دستگاه در هنگام کار کردن می بایست در محیط کم تردد از آن استفاده کرد.

کلید واژه های مربوط به دستگاه زمین شوی برقی

زمین شوی دستی برقی –زمین شوی صنعتی برقی –زمین شوی اتومات برقی – دستگاه زمین شوی دستی برقی –
اسکرابر برقی – کف شوی برقی – کف شور برقی –کف شو برقی –
زمین شو برقی – زمین شور برقی – اسکرابر صنعتی برقی –زمینشوی برقی –

cldk a,d fvrd

WW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : زمین شوی برقی ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در چهارشنبه 18 مهر 1397

نماشویی

نماشویی ساختمان ها و برج های بلند در تهران توسط تیم با تجربه و حرفه ای

در صورتی که به خدمات نماشویی نیاز دارید با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

در این بخش به بررسی خدمات شستشوی نما می پردازیم.

انواع روش های نماشویی

کار نظافت و شستشوی نما از طرق مختلف قابل اجرای می باشد.

انواع روش های شستشوی نما از لحاظ نوع اجرای کار به شرح زیر می باشد.

 • شستشوی نما به وسیله داربست های موقت
 • شستشوی نما به وسیله بالابر
 • استفاده از راپل

نماشویی به وسیله داربست

 • ابتدا بر روی سطح ساختمان یک داربست نصب می شود.
 • افرادی که قرار است کار شستشوی نما را انجام دهند از روی داربست به سطح نما دسترسی دارند.

نماشویی به وسیله بالابر

 • در این روش شخص یا گروهی که قرار است کار شتشوی نما ار انجام دهند از روی دستگاه بالابر کار را انجام می دهند.
 • معمولاً شستشوی های نمایی که می بایست با سرعت انجام شوند از این طریق صورت می گیرند.

استفاده از راپل

 • جهت شستشوی نما ساختمان در برخی موارد از بالابر و داربست نمی توان استفاده نمود.
 • در این مواقع از راپل و طناب استفاده می شود.
 • در این روش شخص نظافت کننده به وسیله راپل آویزان می شود و کار شستشوی نما را انجام می دهد.

انواع روش های شستشوی نما از نظر انواع ابزار به شرح زیر می باشد.

 • شستشوی نما با ابزار ساده و به روش دستی
 • شستشوی نما با ابزار تخصصی

نماشویی با ابزار ساده و به روش دستی

در این روش از ساده ترین ابزار ها برای شستشوی نما استفاده می شود.

در این روش شستشوی نما از تیغه و موپ استفاده می شود.

به وسیله موپ شیشه شوی کار شستشوی انجام می شود.

به وسیله تیغه شیشه خشک کن کار خشک کردن صورت می گیرد.

نماشویی با ابزار تخصصی

امکان شستشوی نما به وسیله دستگاه نماشوی و یا واترجت نیز وجود دارد.

استفاده از دستگاه های نماشوی کار شستشوی نما را بسیار ساده می کند.

مکانیزم کلی دستگاه های نما شوی تبدیل آب معمولی به آب مقطر می باشد.

دستگاه نماشوی آب با املاح را دریافت نموده و کار تصفیه را به گونه ای انجام می دهد که آب خالص باقی بماند.

سپس به کمک پمپ و نازل و دسته مخصوص تا ارتفاع مورد نیاز آب بدون املاح را بر روی سطح شیشه و نما پاشش می نماید.

برسی که در انتهای دسته تلسکوپی نسب شده کار شستشوی و جرم بری را انجام می دهد.

در برخی از موارد نیز جهت انجام کار شستشوی نما بهتر است از دستگاه واترجت یا کارواش استفاده شود.

در مواردی که سطح نما شیشه نباشد می توان از کارواش و واترجت استفاده کرد.

نماشویی

KLHA,DD
کلیدواژه های مربوط به نماشویی
خدمات شستشوی نما – شستشوی نمای ساختمان خدمات نماشویی – نظافت نما –
شستشوی نما نماشویی ساختمان – نظافت و شستشوی نما – خدمات شستشوی نمای ساختمان –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : نماشویی ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در سه شنبه 17 مهر 1397

خدمات نظافتی مرکز خرید و مجتمع تجاری

خدمات نظافتی مرکز خرید و مجتمع تجاری با توجه به گسترش مال ها ، مراکز خرید و فروشگاه ها بسیار افزایش یافته است.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص خدمات نظافتی مرکز خرید و مجتمع تجاری به سایت مرکز نظافتی ایران رجوع کنید.

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز شهرهای بزرگ، مراکز خرید و مجتمع های تجاری در داخل شهرها بنا می شوند.

با توجه به افزایش تردد افراد به مجتمع های تجاری میزان آلودگی این مجموعه ها افزایش می یابد.

خدمات نظافت مرکز خرید به روش های صنعتی و تخصصی نیاز هر مرکز خرید می باشد.

نظافت مرکز خرید و و خدمات نظافتی مجتمع تجاری به دلایل زیر به روش سنتی کار بسیار مشکلی می باشد

وسعت بالا
میزان تردد و رفت وآمد بالا
تنوع محیط ها
نیاز به تجهیزات نظافتی متنوع
با توجه به سختی کار خدمات نظافتی مرکز خرید و مجتمع تجاری بستن قرارداد با شرکت خدمات نظافتی توجیه فنی و افتصادی دارد.

یک شرکت خدماتی نظافتی با توجه به دو مورد زیر می تواند مطلوب ترین نتیجه را در نظافت مرکز خرید رقم بزند.

دستگاه های نظافت صنعتی کارآمد
کارگران حرفه ای و با تجربه
مهمترین خدمات نظافتی مرکز خرید و مجتمع تجاری قابل اجرا
از جمله خدمات نظافتی که یک شرکت خدماتی پیمانکاری نظافتی می تواند برای یک مرکز خرید انجام دهد به شرح زیر می باشد.

خدمات شستن و خشک کردن کف زمین مجتمع تجاری
خدمات نظافت پارکینگ مجتمع تجاری
خدمات شستشوی نمای مجتمع تجاری
خدمات شستشوی و خشک کردن و نظافت پله برقی های مجتمع تجاری

خدمات شستن و خشک کردن کف زمین مجتمع تجاری

کف زمین در در مجتمع های تجاری اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که به دلیل میزان تردد و رفت و آمد آلوده می گردد.

تمیز کردن سطح زمین به وسیله اداوات ساده مانند سطل و تی وقت گیر می باشد و کیفیت نظافت پایین می باشد.

شرکت خدماتی نظافتی به وسیله اسکرابر و دستگاه کف شوی می تواند کار شستشوی زمین را با بالاترین کیفیت و سریعترین زمان انجام دهد.

در کنار تجهیزات حرفه ای نظافتی جهت نگهداری از کف می توان از تی و ترولی استفاده نمود.

خدمات نظافت پارکینگ مجتمع تجاری
به دلیل تردد اتومبیل و خودروها در پارکینگ مجتمع های تجاری میزان آلودگی بسیار بالا می باشد.

این آلودگی از طریق لاستیک و بدنه خودرو وارد پارکینگ مجتمع تجاری می شود.

پارکینگ مراکز خرید را به وسیله جارو و خاک انداز به سختی تمیز می شود.

جهت جمع آوری زباله از کف پارکینگ مجتمع تجاری می توان از دستگاه سوییپراستفاده نمود.

اگر نیاز به شستشوی و خشک کردن کف پارکینگ باشد می بایست از دستگاه زمین شوی استفاده نمود.

در برخی موارد می توان از دستگاه های سوئیپر – اسکرابر استفاده نمود.

خدمات شستشوی نمای مجتمع تجاری

نظافت و شستشوی نمای ساختمان های مجتمع های تجاری بسیار حائز اهمیت می باشد.

سطح بیرونی ( نما ) مجتمع های تجاری در شهر های شلوغ و پر رفت و آمد بسیار سریع آلوده می شود.

سطح نمای مجتمع های تجاری با آلودگی و دوده پوشیده می شود.

یک شرکت خدماتی حرفه ای می تواند به راحتی با بالاترین سرعت و کیفیت کار شستشوی نما را انجام دهد.

خدمات شستشوی و خشک کردن و نظافت پله برقی های مجتمع تجاری
نظافت پله برقی های یک مرکز خرید به دلیل اینک در چشم مراجعین می باشد

شسشوی پله برقی و نظافت آن نمایانگر میزان تمیزی و نظم مجتمع تجاری میباشد.

از طرفی تمیز نگه داشتن پله برقی های مرکز خرید سبب کاهش استهلاک پله برقی ها می شود.

شرکت خدماتی نظافت منزل – شرکت خدماتی نظافت مرکز خرید – شرکت خدماتی نظافت پاساژ – شرکت خدماتی نظافت مجتمع تجاری –
شرکت پیمانکاری نظافت حرفه ای – شرکت خداتی نظافتی مرکز نظافتی ایران – شرکت خدماتی پیمانکاری نظافت – شرکت پیمانکاری نظافت –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ | @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : خدمات نظافتی مرکز خرید و مجتمع تجاری ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در دوشنبه 16 مهر 1397

جاروبرقی دائم کار ( Industrial heavy duty vacuum cleaner )

جاروبرقی دائم کار به انگلیسی Industrial heavy duty vacuum cleaner می شود.

جهت دریافت اطلاعات در خصوص قیمت دستگا جاروبرقی دائم کار با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

جاروبرقی دائم کار چیست؟

جاروبرقی دائم کار یا همان دستگاه مکنده صنعتی یک دستگاه نظافتی جهت مکش انواع مواد می باشد.

تفاوت این دستگاه جاروبرقی صنعتی با سایر جاروبرقی ها در مدت زمان کارکرد و ساختار آن می باشد.

یک دستگاه جاروبرقی صنعتی دائم کار به علت نوع الکتروموتور و پمپی که روی آن سنب می شود طولانی مدت تر می تواند روشن بماند.

علت نام گذاری این مدل از جاروبرقی ها به دلیل کارکردن طولانی مدت می باشد.

ویژگی های دستگاه جاروبرقی دائم کار

نوع الکترو موتور دستگاه جاروبرقی صنعتی دائم کار سه فاز با توان های مصرفی متفاوت می باشد.

نوع پمپ دستگاه های جاروبرقی صنعتی دائم کار از نوع سایدچنل یا روت پمپ می باشد.

ساختار دستگاه های جاروبرقی صنعتی دائم کار بسیار محکم می باشد.

دستگاه جاروبرقی صنعتی دائم کار برای محیط های صنعتی و شرایط سخت طراحی شده است.

بهترین انتخاب برای نظافت های به اصطلاح سنگین و مکش حجم بالای مواد مکنده صنعتی دائم کار می باشد.

مهمترین فاکتور در مکنده صنعتی دائم کار قدرت مکش و سرعت مکش می باشد.

اگر زمان مکش مواد مهم می باشد باید دستگاه مکنده صنعتی انتخاب شود که air flow بیشتری دارد.

Air flow را با مترمکعب در ساعت می سنجند.

به حجم هوای مکیده شده در یک بازه زمانی ایر فلو گویند.

اگر نیاز به مکش مواد با چگالی بالا و نیاز به طول خرطومی بیشتر بود می بایست Water lift بالاتری داشته باشیم

Waterlift را با میلیمتر آب می سنجند.

به طور کل توان و قدرت مکش دستگاه جاروبرقی دائم کار بسیار بالاتر از سایر جاروبرقی صنعتی می باشد.

در دستگاه جاروبرقی صنعتی دائم کار دارای چرخ های بزرگ برای انتقال راحت و کار در شرایط سخت تعبیه شده است.

فیلتر دستگاه جاروبرقی صنعتی دائم کار بسیار کاراتر از فیلتر سایر دستگاه های جاروبرقی صنعتی می باشد.

سطح مقطع فیلتر جاروبرقی صنعتی دائم کار به نسبت سایر دستگاه های جاروبرقی وسیعتر میباشد.

انواع سری و نازل مخصوص مکش برای مکش انواع مواد در محیط های مختلف بر روی مکنده دائم کار وجود دارد.

کلید واژه های مربوط به دستگاه جاروبرقی دائم کار

دستگاه جاروبرقی صنعتی دائم کار – دستگاه مکنده صنعتی دائم کار – مکنده سه فاز دائم کار – جاروبرقی صنعتی سه فاز دائم کار –
مکنده دائم کار – جارو مکنده دائم کار – جاروصنعتی دائم کار – جاروی صنعتی دائم کار –

[hv,fvrd nhml ;hv

WW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : جاروبرقی دائم کار ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در جمعه 13 مهر 1397

دستگاه کف شوی صنعتی

دستگاه کف شوی صنعتی یک سیستم شستشوی دهنده سطح زمین می باشد.

جهت دریافت قیمت دستگاه کف شوی صنعتی با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

یکی از کاربردی ترین روش های نظافت و شستشوی کف زمین استفاده از دستگاه کف شور صنعتی می باشد.

مزایای استفاده از دستگاه کف شوی صنعتی

استفاده از دستگاه کف شو صنعتی جهت نظافت و شستن و خشک کردن سطح زمین دارای مزایای زیر می باشد.

 • سرعت شستن و خشک کردن ک زمین بسیار بالاتر می رود در نتیجه در زمان نظافت صرفه جویی می شود.
 • کیفیت شستشوی و نظافت کف بسیار بالاتر می رود.
 • مواد مصرفی مانند مایع شوینده مخصوص کف و آب و درنهایت انرژی کمترین مصرف می شود.
 • طول عمر کف سطح بسیار بالاتر می رود. ( سبب نگهداری از کف زمین می شود )
 • سبب می شود راندمان کاری کارگر بسیار افزایش یابد.

هنگام خرید دستگاه کف شوی صنعتی به چه مواردی می بایست توجه داشت؟

زمانی که قصد خرید دستگاه کف شور صنعتی را دارید می بایست موارد زیر را در نظر بگیرید.

 • توجه به شرایط و مشخصات محیطی که قرار است دستگاه اسکرابر صنعتی در آن کار کند.

نکته : از جمله پارامتر هایی که باید به آن توجه داشت شامل موارد زیر می باشد.

 1. مساحت محیطی که دستگاه کف شو قرار است در آن کار کند.
 2. جنس کف سطحی که قرار است به وسیله دستگاه اسکرابر صنعتی شستشوی شود.
 3. در نظر گرفتن دوره نظافت ( این که چند بار قرار است محیط نظافت شود)
 4. توجه به تعداد طبقات محیطی که می بایست شستشوی شود.
 5. اختلاف سطح در سالن اگر وچود دارد در نظر گرفته شود ( جهت جابه جایی دستگاه )
 6. مد نظر داشتن ابعات آسانسور جهت جابه جای دستگاه اسکرابر صنعتی
 7. در نظر گرفتن میزان تردد افراد در محیط
 8. در نظر گرفتن فضای مخصوص پر و خالی کردن مخازن دستگاه اسکرابر
 9. محل شارژ کردن دستگاه کف شوی باتری دار.
 • توجه به شرکت تولید کننده دستگاه اسکرابر و معروف بودن کمپانی سازنده
 • کیفیت دستگاه اسکرابر صنعتی
 • موجود بودن قطعات دستگاه کف شوی صنعتی
 • گارنتی و خدمات پس از فروش دستگاه کف شو صنعتی
 • قیمت دستگاه اسکربر صنعتی و هزینه قطعات دستگاه کف شوی

جهت دست یابی به مطالب مرتبط بر روی لغات زیر کلیک نمائید.

قیمت زمین شوی

قیمت دستگاه شستشوی کف سالن

ماشین نظافتی راننده دار

اسکرابر

مواد شوینده مخصوص کف

تعمیر اسکرابر

کف شور

nsj’hi ;t a,d wkujd

WW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : دستگاه کف شوی صنعتی ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در جمعه 13 مهر 1397

کف شوی

کف شوی به انگلیسی scrubber dryer می باشد.

کف شو یک دستگاه نظافتی جهت شستشوی و خشک کردن کف زمین می باشد.

جهت دریافت اطاعات و قیمت انواع دستگاه کف شوی با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائید.

در این بخش به بررسی انواع دستگاه کف شو می پردازیم.

کار دستگاه کف شوی

همانطور که گفته شد کار دستگاه کف شور ( اسکرابر ) نظافت کف ( شستشو و خشک کردن ) زمین می باشد.

انواع سطوحی که می توان به وسیله دستگاه کف شو شستشوی داد به شرح زیر می باشد.

 • بتن مسطح
 • اپوکسی
 • سنگ
 • سرامیک
 • موزائیک
 • پارکت

نکته : بر روی سطوحی مانند آسفالت که سطح بسیار زبر می باشد نمی توان از اسکرابر استفاده نمود.

کف زمینی که می خواهیم به وسیله دستگاه کف شور شستشوی دهیم می بایست صاف و مسطح باشد.

مقدار مسطح بودن کف می بایست در حدی باشد که برس و پارویی مکش به راحتی بتواند از روی آن عبور کند بدون آنکه آسیب ببینند.

ساختار و نحوه عملکرد دستگاه کف شوی

ساختار یک دستگاه کف شور به شرح زیر می باشد.

 1. بخش شستشوی دستگاه اسکرابر
 2. بخش خشک کردن دستگاه اسکرابر
 3. بخش کنترل دستگاه اسکرابر

بخش شستشوی دستگاه اسکرابر

بخش شستشوی شامل مخزن آب تمیز و برس می باشد.

آب و مواد شوینده را در مخزن آب تمیز می ریزیم.

آب و مواد شوینده به وسیله شیر برقی روی سطح زمین پاشش می شود.

برس دستگاه کف شور به کمک آب و مواد شوینده کثیفی و آلودگی را در اثر گردش و فشار از سطح جدا می نماید.

بخش خشک کن دستگاه اسکرابر

بخش خشک کن دستگاه اسکرابر شامل مخزن آب کثیف ، پارویی مکش و موتور وکیوم می باشد.

آب کثیف حاصل از فعالیت برس دستگاه اسکرابر توسط پارویی مکش و موتور وکیوم به داخل مخزن آب کثیف انتقال خواهد یافت.

بخش کنترل دستگاه اسکرابر

بخش کنترل دستگاه اسکرابر در دسترس اوپراتور می باشد و تمامی فعالیت های دستگاه از این قسمت کنترل می شود.

انواع دستگاه کف شوی

انواع دستگاه کف شور را می توان به روش های مختلف تقسیم بندی نمود.

 • بر اساس منبع تغذیه : اسکرابر باتری دار – اسکرابر برقی – اسکرابر دیزل – اسکرابر گازسوز
 • بر اساس ساختار : اسکرابر دستی – اسکرابر سرنشین دار – اسکرابر ربات

جهت دست یابی به مطالب مرتبط بر روی لغات زیر کلیک نمائید.

قیمت زمین شوی

قیمت دستگاه شستشوی کف سالن

ماشین نظافتی راننده دار

اسکرابر

مواد شوینده مخصوص کف

تعمیر اسکرابر

کف شور

;t a,d

WW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

برچسب ها : کف شوی ،
+ |
نوشته شده توسط محمد رضایی در پنجشنبه 12 مهر 1397
تبلیغات متنی
خريد بک لینک انبوه
خرید گیفت کارت
بازی